ÅRSMØTE SAFE-klubben i KCA 2015

Blir som tidlegare kunngjort; 11. mars 2015 Scandic Neptun Hotell i Bergen Kl 1800-2000

Årsmøtesaker i samråd med vedtektene;

Valg av møteleder
Godkjenning av innkalling
Valg av referent og 2 til å godkjenne referat
Årsmelding 2014
Godkjenning av regnskap
Budsjett
Kontingent lokal andel
Handlingsplan 2015
Innkomne forslag
Valg av nestleder, styremedlem, varamedlem og valgkomite
Nestleder i SAFE, Roy Aleksandersen, med bakgrunn fra boring, blir med på møtet.

Etter årsmøtesakene er «ordet fritt».

Det blir ett måltid på hotellet etter møtet, som forventes avsluttet kl 20.

Ihht. Vedtektene skal tillitsvagte og styret stille med stemmerett på årsmøtet.

Grunnet få tillitsvalgte, vil alle betalende medlemmer ha møte/stemmerett med mindre det stiller flere fra samme skift. De vil da få observatørstatus.

Grunnet middag etter møtet(møtepakke) er det ønskelig at de som vil møte, melder fra til undertegnede.

Innkomne forslag;

For å kompensere noe for arbeids-og reisetid til styremøter m.v., samt for å motivere til å øke frammøte, foreslår det sittende styret følgende;

Så lenge vi ikke har noen form for godtgjørelse fra bedriften skal styre-og varamedlemer som ikke har tjenestefri (møter i sin offshoreperiode /er sykmeldt e.l.) og som bruker sin fritid på styremøter i SAFE-klubben og sentrale forhandlinger som representant for SAFE i KCA, føre følgende godtgjørsle på reiseregning;

For møter der medgått tid for reise og møte er;

fra 5 til 9 timer kr 800,- pr møtedag.

Over 9 timer/overnatting kr 1200,- pr møtedag.

Maksimalt kan det mottas kr 6000,- pr. kalenderår i godtgjørsle. Dette grunnet innberetning/skatt/arb.giveravgift.

Regning må leveres senest 1 måned etter møtet, da det ellers ikke vil bli utbetalt.

Valg;

Vi har ikkje valgkomite til årsmøtet.

Forslag til kandidater kan komme opp helt til valget skal takast på årsmøtet, men om noen har kandidater «på hånd», er det fint med en tilbakemelding.

Dei som er på valg er;

Nestleiar

Styremedlem/sekretær

Varamedlem

Det er ikkje eit krav at styremedlemer skal bu i området rundt Bergen, men det siste året har vist at det er rimelig store kostnader for klubben å dekke utgifter for «sånne som meg» som bur inst i ein fjord i Ryfylke. Det er dessutan ei utfordring å få samla alle i styret når det skal tilpassast underteikna sin arbeidsplan. Med dette er oppfordringa gitt til å kome opp med nestleiarkandidat.

I tillegg har styremedlem og sekretær Bård Arne Thowsen meldt at han ikkje tek attval.

Gullfaks C

22. februar 2015

For styret i SAFE i KCA

Bjarte Lygre

Nestleiar

bjarte.lygre@no.kcadeutag.com

Skriv ut siden