Informasjon fra Fagforeningen i KCA Deutag midt i sept 19

Individuelt løna og landtilsette Det har vært både forhandlingar og drøftingar på løn for landtilsette og individuelt løna. Som informert om tidlegare, var det forhandlingar på individuelt løna på sokkel og landtilsette. Me fekk innsyn i korleis det individuelle tillegget var fordelt innan gruppa, og på sokkel offshore såg dette bra ut, det vil seie […]

Medlemsinformasjon seint i august 2019

Lokale lønsforhandlingar; Plattformboring og land; Her var det forhandlingar 20.-21.august. Me forhandla i lag med Lederne og Oljearbeidarforeningen. Frå SAFE-klubben var Andreas Åsebø/Jim Tore Liøen og underteikna med. Resultatet vart ei ramme på 3,5%, dvs. dette vil det koste bedrifta. Alle landtilsette omfatta av forhandlingane får 2,4% i lønsauke, i tillegg er det 1,1% att til justeringar/ […]

Informasjon fra Fagforeningen i KCA Deutag

Informasjon SAFE-klubben 8.august 2019 Seilingsavtalen; Me hadde drøftingsmøte med leiinga i KCA Deutag i går, 7.august angåande seilingsavtalen for «Cattane» i 2019.  SAFE har varsla søksmål til arbeidsretten på denne saka, men ynskjer sjølvsagt ei lokal løysing om den gjer den utteljinga som er nedfelt i seilingsavtalen.  Og det var etter at juridisk avdeling i […]

Ingen streik på rederiområdet

I natt  godtok me ei skisse frå Riksmeklaren i mellomoppgjeret på rederiområdet.  På denne avtalen hadde me streikerett også i år. Lønsoppgjera på rederiområdet har vært svake dei siste åra, og oppgjeret i år gav oss lite av det me har mista, men er på linje med andre oppgjer innan bransjen.  Og de kan være trygg […]

Informasjon fra Fagforeningen i KCA Deutag 22 juni 2019

Det er brot i forhandlingane på rederiområdet. SAFE og Industri Energi (IE) skal til Riksmeklaren  torsdag 27.juni. De Samarbeidende Organisasjoner, DSO (sjøoffiserar og motormenn) har godtatt oppgjeret etter uravstemming.  Om meklinga ikkje fører fram vert det streik på ein del installasjonar, her samarbeider me med IE.  Det er meldt plassoppsigelse på Askeladden for både SAFE […]

Info tidleg juni 2019

Fagforeningen i KCA Deutag Informasjon etter brot forhandlingar NR – og litt til- tidleg i juni 2019 27.-28.mai var SAFE, saman med IE og DSO sine utsendingar  samla på Norges Rederiforbund for lønsforhandlingar i mellomoppgjeret.  I mellomoppgjeret er det berre løn ein kan forhandle på, ikkje endringar på avtalen. Til forskjell frå sokkelavtalen har me […]

Brudd i NR-forhandlingene

SAFE stilte til lønnsforhandlingene med en forventning om et resultat som gjenspeiler den utviklingen som bransjen nå er inne i. Etter flere magre år hvor riggarbeiderne har tatt sin del av ansvaret, med lav lønnsutvikling og kontinuerlig effektivisering, mener SAFE at tiden er inne for en rettferdig fordeling av verdiskapningen. Underveis i forhandlingene ble SAFE, […]

Informasjon midt i mai 2019

Fagforeningen i KCA Deutag Forhandlingar sokkelavtalen 7.-9.mai 2019; Som nevnt i informasjon til dei som er på sokkelavtalen; Det vart også i år eit samordna oppgjer, noko som har fråteke oss og IE streikeretten på forhandlingane. Lederne har «fulle rettar» med mogleg mekling og streikerett. Etter 2 dagar med forhandlingar kom 3. tilbod på bordet. […]

Forhandlingar sokkelavtalen 2019

Forhandlingane sokkelavtalen 2019 7.-8.mai var det forhandlingar på sokkelavtalen på Norsk olje og gass sine lokaler på Forus. I SAFE sin forhandlingsdelegasjon på 15 personar deltok Raymond Magnussen og Bjarte Lygre. I «engere utval», der forbundsleiar Hilde Marit Rysst leiar forhandlingane, deltek ein representant frå operatørane, ein frå forpleiing og Raymond Magnussen for boring. Etter […]