Info tidleg juni 2019

Fagforeningen i KCA Deutag Informasjon etter brot forhandlingar NR – og litt til- tidleg i juni 2019 27.-28.mai var SAFE, saman med IE og DSO sine utsendingar  samla på Norges Rederiforbund for lønsforhandlingar i mellomoppgjeret.  I mellomoppgjeret er det berre løn ein kan forhandle på, ikkje endringar på avtalen. Til forskjell frå sokkelavtalen har me […]

Brudd i NR-forhandlingene

SAFE stilte til lønnsforhandlingene med en forventning om et resultat som gjenspeiler den utviklingen som bransjen nå er inne i. Etter flere magre år hvor riggarbeiderne har tatt sin del av ansvaret, med lav lønnsutvikling og kontinuerlig effektivisering, mener SAFE at tiden er inne for en rettferdig fordeling av verdiskapningen. Underveis i forhandlingene ble SAFE, […]

Informasjon midt i mai 2019

Fagforeningen i KCA Deutag Forhandlingar sokkelavtalen 7.-9.mai 2019; Som nevnt i informasjon til dei som er på sokkelavtalen; Det vart også i år eit samordna oppgjer, noko som har fråteke oss og IE streikeretten på forhandlingane. Lederne har «fulle rettar» med mogleg mekling og streikerett. Etter 2 dagar med forhandlingar kom 3. tilbod på bordet. […]

Forhandlingar sokkelavtalen 2019

Forhandlingane sokkelavtalen 2019 7.-8.mai var det forhandlingar på sokkelavtalen på Norsk olje og gass sine lokaler på Forus. I SAFE sin forhandlingsdelegasjon på 15 personar deltok Raymond Magnussen og Bjarte Lygre. I «engere utval», der forbundsleiar Hilde Marit Rysst leiar forhandlingane, deltek ein representant frå operatørane, ein frå forpleiing og Raymond Magnussen for boring. Etter […]

Informasjon rundt påsketider fra Fagforeningen i KCA

fagforeningkcadeutag.no I desse førvalstider må me minne om at SAFE er ein fagforening, og ikkje ein del av eit politisk parti. Me er ein fagforening som arbeider for oljearbeiderane sine vilkår. SAFE-klubben vår har, som einaste fagforening i KCA Deutag, avtalar gjennom SAFE med Norges Rederiforbund for alle tilsette i Modu, Norsk Olje og Gass […]

Informasjon fra SAFE-klubben mars 2019

Fagforeningen i KCA Deutag Mykje har skjedd sidan sist info til medlemene, får trekke «hjertekortet» då underteikna er 50% sjukmeldt til påske, men ikkje dau! Ta kontakt om det er noko me kan hjelpe med! Fleire tilsette offshore; Framover vil det være bruk for om lag 130 nye tilsette i selskapa, dei aller fleste på […]

Informasjon seint i nov 2018

Informasjon SAFE-klubben seint i november 2018 På områdemøtet for rederi 22. november kom det fram mange utfordringar ein har i reiarlaga: I Island Offshore vil dei skilje ut subsea-personellet til eit «fiktivt» selskap for å få personellet der over på ein land/verkstad-avtale. 39 av dei 42 som jobbar der har sagt at dei ikkje godtek […]

Informasjon fra Safeklubben august/sept 18

Informasjon SAFE-klubben i KCA Deutag 31. august 2018 Lokale forhandlingar; Me var innkalla til lokale forhandlingar tysdag 28.august, men dette vart utsett av leiinga i KCAD. Ny dato er ikkje sett i skrivande stund. Uansett vil tillegg gjelde frå 1.juli 2018. Men, det hastar for dei individuelt lønna som skal over til Archer 1/10-18! Me […]

Informasjon frå SAFE-klubben august 2018

  Sommaren snart over, streika er over, og 2 veker sidan sommarferien var over  Streika på rederiområdet; Streika på område rederi vart avslutta etter 10 dagar, då me fekk fullt gjennomslag for ikkje å miste pensjonsrettane. I KCA Deutag var det berre på Askepott streika vart sett i gong, og var i vel 2 […]

Streika på område rederi er over!

10 dagar etter at me iverksette første streikeuttak, er streika no over. Me fekk fullt gjennomslag på pensjonssaka, og alle framforhandla tillegg vert etterbetalt frå 1. juni 2018. Sjølvsagt kunne me ynskje oss meir på økonomi, men det ville vært uforsvarleg å streike lenge for å oppnå eit marginalt tillegg. Etter ein telefonrunde i forhandlingsutvalet […]