Referat styremøte SAFE-klubben i KCA 5. November

Scandic Strand hotell, kl 10-17

Til stades; Per G. Hallem
Dan Frode Karlsen (delvis på telefon)
Bjarte Lygre
Roy Vegar Hope – orientert på telefon
Meldt forfall; Bård Arne Thowsen

1.Gjennomgang av referat sist styremøte 24.09.2014
Møtereferat gjennomgått, OK

2.Gjennomgang av økonomi i klubben
Økonomien er bra, har pr. idag 112 800,-.
76 medlemer.

3. Status etter møte med bedriften 23.09.2014
Har fått referat fra bedriften etter møte, samt protokoller;
Ansatte bosatt I utlandet (26.03.2001)
Avtale kompetansepool (28.09.2011)
Protokoll for offshoreansatte som midlertidig arbeider land (01.07.2010)
Protokoll vedrørende definisjon slektsforhold velferdsperm. (02.10.2014)
Riksmeglingsmannen – protokoll 02.09.2012 angående definisjon ved fødselspermisjon.
Mangler protokoll for definisjon stillinger konferansetillegg. Gjelder pr. idag i KCA for stillingene dekksbas, tårnarbeider, ass.borer, mekaniker og elektriker, men hvor er det avtalt/protokollført?

Når det gjelder tidligere Archer-ansatte, sier bedriften de har fulgt regelverk med hensyn til overgang fra NR- avtale 1/6-14 til Norsk Olje og Gass sin avtale dette, da KCA ikke har avtale med NR (rederiforbundet). De mener dette er i samsvar med regler når man overfører personell som ifm. Gullfaks-kontrakten.
Vi har tatt opp saken med SAFE v/Roy Aleksandersen;
Per G. sender all dokumentasjon til SAFE for juridisk vurdering ihht. Hovedavtalen §3.7.6 mht. Virksomhetsoverdragelse, både møtereferat, beregning av lønnstap ved avtaleovergang for tarifferte stillinger, samt pensjon.

4.Status klubbavtale SAFE-KCA
Det er purret på klubbavtalen mellom SAFE klubblederavtale med bedriften, fortsatt ikke kommet.

5.Bemanningsituasjonen i KCA.
Siste på bemanningsreduksjon var Oseberg Øst, som går I stans til neste sommer. De aller fleste vil her gå inn I prosjekter og kompetansepool, mulig oppsigelse av 5 personer, av I alt om lag 70 som ble overtallige.

6.Tillitsvalgt-apparatet;
Grunnet stor spredning av medlemmer, har få skift med tillitsvalgte. ifm. innkalling årsmøtet, blir det oppfordret til å velge tillitsvalgte på skiftene.

7.Profilering av SAFE klubben.
Dan Frode bestiller T-skjorter med vår gamle stork/frosk
Vi kontaktet Idehouse of Brands (Line-91725307), får tilbud på;
Buff og “head and neck” med SAFE logoer
Luer med 1 SAFE logo
Refleksbånd, kvite med SAFE-logo og KCA klubben på.
Bjarte tar opp bestilling.

8.Kongress SAFE
SAFE har kongress på Sandnes – Hotell Recidence 28.-30. November 2014.
Kongressen er SAFE sitt høyeste organ, der det vil bli drøftet organisasjonstilknytning, vedtekter, valg sentralstyret m.m.
SAFE-klubben I KCA har 2 delegater på kongressen.
Per G. Hallem og Dan Frode Karlsen representerer klubben.

9.Planlegging av årsmøte 11.mars 2015;

Klippet fra vedtektene til SAFE I KCA;

ÅRSMØTET
3.1 Ordinært årsmøte skal holdes hvert år, på sted og tid som fastsettes av klubbstyret.
3.2 Til årsmøtet møter klubbstyret. I tillegg møter en valgt representant fra hvert skift på offshore installasjoner, og en representant pr. påbegynt 25 ansatte fra landenhet.
3.3 Klubbstyret forbereder og innkaller til årsmøtet. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være klubbstyret i hende, minst 4 uker før møtet.
Innkalling og saksdokumenter skal være deltagere i hende senest 2 uker før møtet finner sted.

10.Neste styremøte planlegges 11. februar 2015, Scandic Strand

Bjarte Lygre
referent

Skriv ut siden