Handlingsplan for 2020

Handlingsplan for 2020

Fagforeningen i KCAD 2020

 • Jobbe for å få tillitsvalgte på alle skift/plattform, på MODU også varatillitsvalgte alle skift.
 • Tillitsvalgtkurs til alle som ynskjer dette.
 • Auke medlemstallet til 150 på land-og sokkel/150 på MODU
 • Førebu tillitsvalte og medlemer på mogeleg arbeidskonflikt i samband med lønsoppgjer på både sokkel-og rederi 2020 .
 • Medlemsinformasjon 1-2 ganger pr. mnd.
 • Styre-og tillitsvaltinfo kvar veke.
 • Profilering av SAFE i KCA Deutag.
 • Verneombud – engasjere våre medlemer som har dette vervet og få flest mogeleg med på SAFE si VO-samling.
 • Økonomi – “tæring etter næring” -kampfond, kr 20 pr.mnd. per medlem.
 • Deltaking AMU på MODU og “drilling”
 • Samarbeid – både innan SAFE og med andre klubbar I KCAD
 • Stille med to representantar frå klubben på alle områdemøter (sokkel + rederi), tariffkonferanse og hovedforhandlingar
 • Fordele oppgaver styret – dekke inn leiaroppgaver
 • Arbeids/møteplan styret heile 2020
 • Arbeidsutval – åtte møter / Styret – min. fire møter
 • Vidareføra ein strategi for å gå over frå sokkel til “rederiavtale” også for drilling.
 • Medlemservice – raske tilbakemeldingar – ta vare på kvart enkelt medlem! 24/7 service unntatt laurdag.
 • Fortsetje som felles klubb MODU og “drilling” om klubben er tent med dette.
Stolte oljearbeiderar på Ringhorne

Vedteke på årsmøte på Voss 18.februar 2020

Les mer om følgende emner: